Reclamebeleving:

Reclamebeleving in Nederland Bereiksonderzoek:

Bereiksonderzoek

GRATIS HUIS-AAN-HUISBLADEN, KWALITEIT VAN HET BEREIK

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gegevens uit het NIPO-rapport “Gratis Huis-aan-Huisbladen, Kwaliteit van het Bereik”. In dit onderzoek wordt onder meer de kwaliteit van het bereik van huis-aan-huisbladen, landelijke dagbladen, regionale nieuwsbladen, radio/televisie bladen en tijdschriften met elkaar vergeleken.

Profiel van de lezer

Het profiel van de lezer van huis-aan-huisbladen blijkt niet of nauwelijks af te wijken van de gemiddelde Nederlander als het gaat om leeftijd, sociale klasse, gezinsgrootte of opleiding.

De lezer leest het huis-aan-huisblad niet ter vervanging van een dagblad, radio/televisieblad of tijdschrift. Het percentage mensen dat een dagblad leest binnen de groep huis-aan-huisblad lezers (81%) is zelfs nog iets groter dan het landelijk gemiddelde (79%). Ditzelfde geldt voor het percentage radio/televisieblad lezers en tijdschrift lezers. Daarnaast is het zo dat mensen die een landelijk dagblad lezen evenzeer geneigd zijn een huis-aan-huisblad te lezen als mensen die een regionaal dagblad lezen (binnen beide groepen leest 78% een huis-aan-huisblad).

Huis-aan-huisblad lezers vormen dus een heterogene groep, die een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Bovendien mogen de lezers niet getypeerd worden als: ‘Ze lezen een huis-aan-huisblad omdat ze geen ander nieuws te lezen hebben’ of: ‘Ze lezen een huis-aan-huisblad omdat ze het regionale nieuws missen’.

Een logische overweging volgt uit het voorgaande: Waarom duur adverteren in de landelijke- of regionale bladen als u via de huis-aan-huisbladen op een goedkopere manier dezelfde groep mensen kunt bereiken?

Bereik

Uit de ontwikkeling van het bereik in de afgelopen vijf jaar blijkt dat het bereik van de landelijke dagbladen en de gratis huis-aan-huisbladen een redelijk stabiel beeld vertoont.
Het totale bereik van huis-aan-huisbladen is ongeveer gelijk aan dat van de betaalde en gratis dagbladen.Van de Nederlandse bevolking leest 76% een gratis huis-aan-huisblad.

Met het huis-aan-huisblad als reclamemedium bereikt u daarom niet alleen een goede doorsnee van de Nederlandse bevolking qua profiel, maar ook qua aantal en spreiding over het land.

Met één enkele pagina, eventueel ondersteund door advertenties en plaatselijke winkelacties bereikt u met behulp van de service van huis-aan-huisbladen.nl landelijk een grote, heterogene groep mensen. Wilt u dezelfde groep bereiken via landelijke dagbladen of regionale nieuwsbladen, dan moet u bij meerdere titels adverteren. Niet iedereen leest immers hetzelfde dagblad of nieuwsblad, terwijl wel bijna iedereen een huis-aan-huisblad ontvangt en leest. Landelijk adverteren via dagbladen of nieuwsbladen vormt daarom ongetwijfeld een grotere aanslag op uw reclamebudget dan de service van huis-aan-huisbladen.nl, die zorgt voor een landelijke dekking tegen geringere kosten. Daarbij geeft alleen huis-aan-huisbladen.nl een laagste prijs garantie!

NEE/JA sticker

Diverse instanties verstrekken een NEE/NEE sticker (géén ongeadresseerd reclamemateriaal én géén huis-aan-huisbladen) of een NEE/JA sticker (géén ongeadresseerd reclamemateriaal, wèl huis-aan-huisbladen).

Van degenen die een sticker hebben aangevraagd of van plan zijn dat te doen, geeft ruim 81% de voorkeur aan de NEE/JA sticker. Dit pleit in het voordeel van het huis-aan-huisblad en kan er toe leiden dat het effect van ongeadresseerde reclame in de toekomst enorm gaat dalen. Het inzetten van huis-aan-huisbladen als reclamemedium biedt in dit geval dan meer perspectief.

Leesgedrag

Het huis-aan-huisblad wordt niet alleen door een grote groep van de bevolking gelezen, ook de manier waarop het gelezen wordt, steekt gunstig af ten opzichte van andere media.

diagram: dagbladen/nieuwsbladen/hah-bladen/leesduur

Ongeveer 68% van de lezers leest het huis-aan-huisblad voor de helft of meer dan de helft. Het verschil met de leesintensiteit van dagbladen binnen deze categorie (respectievelijk 85% en 74%) is kleiner dan wellicht wordt gedacht. Bovendien ontvangen de meeste huishoudens in Nederland meerdere titels van huis-aan-huisbladen per week. De aandacht geldt dus ook nog eens voor meerdere titels!

Wat de leesduur betreft kan uit onderzoek worden geconcludeerd, dat de aandacht voor het gratis huis-aan-huisblad meer is dan een vluchtige confrontatie. Gemiddeld besteedt de lezer 16 minuten aan het lezen van het huis-aan-huisblad. Voor een dagblad is de leesduur gemiddeld 33 minuten. Hierbij moet vermeld worden dat een huis-aan-huisblad vaak veel dunner is dan een dagblad. Gekeken naar deze verhouding tussen hoeveelheid pagina’s en leesduur, komt ook hier het huis-aan-huisblad weer goed uit de bus.

De algemene waardering van huis-aan-huisbladen en dagbladen wordt in het NIPO-rapport aangegeven met een rapportcijfer. Per mediumtype leidt dit tot het volgende beeld: diagram: dagbladen/nieuwsbladen/hah-bladen-rapportcijfers

De rapportcijfers van de drie mediumtypen blijken minder dan één punt van elkaar te verschillen. Als bedenkt dat huis-aan-huisbladen gratis worden verspreid, is de score van de huis-aan-huisbladen opmerkelijk goed.

Tenslotte wordt vaak gedacht dat huis-aan-huisbladen vooral worden gelezen om de advertenties die erin staan. Uit het NIPO-onderzoek blijkt echter dat maar liefst 88% van de lezers naast de advertenties ook artikelen leest èn verwacht. Een koppeling van redactionele artikelen met advertenties draagt daarom bij aan een gunstig reclame-effect.

Huis-aan-huisbladen.nl kan dit gunstige reclame-effect versterken door informatieve artikelen over uw product te leveren die aansluiten op de wensen van huis-aan-huisbladredacties. Ook kan huis-aan-huisbladen.nl u adviseren over de koppeling van de redactionele artikelen met advertenties of winkelacties. Op deze wijze haalt u met uw reclamebudget direct resultaat!

SLOTCONCLUSIES UIT HET NIPO-ONDERZOEK

Het gratis huis-aan-huisblad:

  • bezit een vaste plaats in het Nederlandse medialandschap;
  • bereikt een heterogene groep die een goede doorsnee vormt van de Nederlandse bevolking;
  • wordt door meer dan tweederde van de bevolking gelezen;
  • wordt goed gewaardeerd om zijn advertenties èn om zijn artikelen;
  • vormt voor reclame-doeleinden een volwaardige concurrent van andere media en wordt door uw afnemer vaker ingezet.